Ubezpieczenie szkolne

Zakres ubezpieczenia szkolnego SIGNAL IDUNA – OCHRONA DZIECKA PAKIET OŚWIATA 2018

 

Rodzaj ryzyka Suma ubezpieczenia w PLN
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku 8 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego 16 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Zawału Serca lub Udaru Mózgu 16 000
Śmierć Rodzica/Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku 1 000
Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (1%) – w zależności od rodzaju uszkodzenia wg Tabeli nr 1 80
Złamanie kości, Zwichnięcie lub Skręcenie Stawów Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (1%) – w zależności od rodzaju uszkodzenia wg Tabeli nr 3, 4 lub 5 80
Oparzenie lub Odmrożenie Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (1%) – w zależności od rodzaju uszkodzenia wg Tabeli nr 6 80
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (wariant I) 30
Rany powstałe w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku 80
Zatrucie gazem, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem lub piorunem w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku 80
Pogryzienie bądź pokąsanie przez zwierzęta lub ukąszenie przez owady w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (1%) – w zależności od rodzaju uszkodzenia wg Tabeli nr 7 80
Wstrząśnienie Mózgu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (1%) – w zależności od rodzaju uszkodzenia wg Tabeli nr 8 80
Atak Padaczki 80
Interwencja lekarska w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku 80
Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji poniesionych przez Ubezpieczonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w związku z Nieszczęśliwym Wypadkiem 800
Refundacja kosztów naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych poniesionych przez Ubezpieczonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w związku z Nieszczęśliwym Wypadkiem 800
Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku poniesionych przez Ubezpieczonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 400
Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego 1 000

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną nauczycieli placówek oświatowych za szkody wyrządzone
uczniowi, wychowankowi, placówce oświatowej lub osobie trzeciej, a powstałe w następstwie
uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych lub w związku z posiadanym z racji wykonywanego
zawodu mieniem. Ubezpieczeniem objęta jest również odpowiedzialność cywilna w związku z możliwym
regresem do nauczyciela jako pracownika jednostki oświatowej.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
obejmujące swoim zakresem również działania profilaktyczne.

Suma gwarancyjna – 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

 

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ:

• ONLINE, wejdź na naszą stronę www.signal-iduna.pl/zglos-szkode
Wybierz Ubezpieczenia NNW

 
• Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia szkody
(dostępny na www.signal-iduna.pl)
i wyślij na adres:
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW