RODO

Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych. Szkoła MIstrzostwa Sportowego w Rzeszowie (dalej SMS Rzeszów) zobowiązuje się do stosowania postanowień RODO zarówno jako administrator danych jak i podmiot przetwarzający.

Zgodnie z powyższym informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych ucznia jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Miłocińskiej 40, 35-232 Rzeszów,
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań szkoły (prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej) na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa,
  4. Obiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów,
  5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, zaś jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: listownie na adres Administratora bądź e-mailowo biuro@smsrzeszow.com.pl.

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

Dane kontaktowe:

Ewelina Bober – Administrator Ochrony Danych
Kontakt: biuro@smsrzeszow.com.pl